Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
TECHNIK BUDOWNICTWA 
Jest to zawód na który zapotrzebowanie ciągle rośnie, zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwent w tym zawodzie będzie przygotowany do tego, jak prowadzić dokumentację budowy oraz sporządzać kosztorysy, obmiary i proste projekty. Na kierunku tym można dowiedzieć się, jak analizować dokumentację techniczną i jak wykonywać rysunki budowlane oraz jak dobierać optymalne technologie wykonania obiektów budowlanych, a także jak koordynować pracę poszczególnych zespołów na budowie i sprawować nadzór budowlany.
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: projektowaniem i budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, budowli inżynierskich, głownie pod kątem robót ziemnych oraz robót stanu surowego (wykonanie konstrukcji obiektu budowlanego). Może również zajmować się:  kosztorysowaniem robót budowlanych, przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, ich rozbiórki,  wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych.

    Informacje dodatkowe.
W zawodzie Technik Budownictwa występują innowacja pedagogiczna: 
Elementy projektowania architektonicznego” to innowacja poszerzająca zawód technika budownictwa o zagadnienia związane z architekturą, w tym: historią architektury, projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych  i nauką rysunku artystycznego.
Inspiracją może być również poznanie nowoczesnych programów komputerowych do projektowania architektoniczno-budowlanego, a także osób pracujących w zawodzie architekta.
Może to być pierwszy krok na drodze zawodowej związanej z architekturą, architekturą wnętrz, architekturą krajobrazu czy urbanistyką.
   
    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
3. Wykonywanie tynków
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

    Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

•    wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych,
•    koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
•    organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
•    organizowania i  kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
•    organizowania  i kontrolowania  robót  związanych  z  utrzymaniem  obiektów  budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
•    sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

    Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

•    przedsiębiorstwach budowlanych;
•    firmach remontowo – wykończeniowych,
•    firmach produkujących materiały budowlane i prefabrykaty;
•    biurach projektowych;
•    urzędach administracji państwowej i samorządowej;
•    nadzorze budowlanym;
•    laboratoriach firm budowlanych oraz instytucjach naukowo-badawczych;
•    sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
•    oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;
•    lub kontynuować naukę na studiach technicznych.
    Baza dydaktyczna: