Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

1.    TECHNIK GEODETA 
Jest to nowoczesny kierunek, jeden z niewielu na Podkarpaciu, który w całej Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów. To kierunek dla osób, które interesują się pomiarami przestrzennymi, zagospodarowaniem terenu i chciałyby pracować w tym zawodzie. Zawód ten daje niezbędne podstawy wiedzy do dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych uprawnień geodezyjnych oraz niezbędnego doświadczenia.
Technik geodeta prowadzi prace geodezyjne, takie jak: zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów, scaleń nieruchomości.
2.    Informacje dodatkowe.
brak


3.    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów
2. Sporządzanie opracowań kartograficznych
3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
1. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
4.    Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

•    zakładania  i  pomiaru  osnów  pomiarowych  oraz  wykonywania  pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
•    sporządzania opracowań geodezyjnych  i  kartograficznych  na  podstawie  danych pomiarowych lub projektowych;
•    wykonywania   pomiarów   realizacyjnych,   geodezyjnej   inwentaryzacji powykonawczej,  pomiarów  kontrolnych  obiektów  budowlanych  i  urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
•    wznawiania  znaków  granicznych  i  wyznaczania  punktów  granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
•    aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
•    prowadzenia  i  aktualizacji  danych  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego.

5.    Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:
•    przedsiębiorstwach geodezyjnych;
•    firmach kartograficznych;
•    w firmach drogowych budujących  drogi i obiekty mostowe;
•    biurach projektowych dróg i obiektów mostowych;
•    organach administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami;
•    przedsiębiorstwach budowlanych;
•    firmach poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców);
•    prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych;
•    kontynuować naukę na studiach technicznych.
6.    Baza dydaktyczna: